کودکان از زندگی می آموزند

اگر کودکی با بردباری زندگی کند

می اموزد که شکیبا باشد

 

اگر کودکی با تشویق زندگی کند

می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد

 

اگر کودکی با تمجید و تعریف زندگی کند

می آموزد که سپاسگذار و قدردان باشد

 

اگر کودکی با راستی و عدالت زندگی کند

می آموزد که درستکار و عادل باشد

 

اگر کودکی با امنیت زندگی کند

می آموزد که به دیگران اعتماد کند

 

اگر کودکی با پسندیدگی زندگی کند

می آموزد که خودش را دوست بدارد

 

اگر کودکی با  مسئولیت زندگی کند

می آموزد که جهان را پر از عشق درک نماید

/ 0 نظر / 7 بازدید