روباه و دستور سلطان

 

روبهی می دوید از غم جان                

روبه دیگرش بدید چنان

 

گفت: خیر است، باز گوی خبر                   

گفت: خر گیری می کند سلطان

 

گفت: تو خر نه ای، چه می ترسی             

گفت: دانم، و لیکن مدّعیان

 

می ندانند و فهم می نکنند                      

خر و روبهشان بُوَد یکسان

 

زان همی ترسم ای برادر من                     

 که چو خر بر نهندمان پالان

انوری

                                                                            انوری

/ 1 نظر / 33 بازدید