اگر هوس بود یکبار بس بود

درآرامشورکودویکنواختیزندگیخودبودموناگهپیدایتشدوازعشق  کهنیادکردی،نمیدانمازهوسبودیاکهعشق،منراهواییکردی.  توعادتکردهایبهاینباموآنبامبپریومنسازشآموختموساختن . توآزادورها  وبیوفا  آفریدهشدهایکهدلتهرفصلکوچمیکندویکجانمیماند. میپنداریتاسهنشهبازینشه،توکهازپنجوششهمگذشتی،عشقوزندگیکه

/ 2 نظر / 30 بازدید
کتایون افتخاری

بسیار زیبا بهرام جان واقعاً مطالی زیبا وخواندنی را در ویب خوب تان گنجانده اید.... کتایون